Webshops
Web Applications
Websites & Webdesign
IT Consultancy & Administration
Admininet bouwt webshops, sites & web concepten
Online Services met nadruk op eenvoud en gemak

Algemene VoorwaardenArtikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door ADMININET. ADMININET is slechts gebonden door uitvoering ervan, na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door ADMININET van een bestelling of opdracht van de klant.
2. De Algemene Voorwaarden worden door het opgeven van een bestelling of het geven van een opdracht, door de klant als aanvaard beschouwd. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet bindend voor ADMININET.

Artikel 2: Duur en beëindiging

1. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling of de opdracht worden specifieke overeenkomsten zoals webhosting voor de duur van één jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen een schriftelijke kennisgeving stuurt om de specifieke overeenkomst niet te verlengen, en dit tenminste één maand voor de afloop van de termijn.
2. ADMININET kan de specifieke overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant ongeoorloofd gebruik maakt van de aangeboden diensten en faciliteiten en/of de klant niet of niet volledig handelt volgens de richtlijnen en verplichtingen die ADMININET voorschrijft.

Artikel 3: Tarieven

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn onder voorbehoud, tenzij anders vermeld. Tarieven door ADMININET meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens werkdagen. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.
2. Tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven, zijn de prijzen die door ADMININET in offertes worden meegedeeld steeds vrijblijvend.

Artikel 4: Termijnen

1. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling of de opdracht, wordt het presteren van de diensten of de levering der goederen pas uitgevoerd na ontvangst van betaling.
2. De door ADMININET opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Vertraging in de levering geeft geen recht op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten of na de oplevering van een website te worden bekendgemaakt aan ADMININET per aangetekende brief. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd.
3. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden gebruikt om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen na verzending, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
4. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele interest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft ADMININET tevens het recht om een administratiekost van 125,00 EUR aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief bijhorende advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 5: Levering van software

1. De klant erkent door het opgeven van een bestelling, voorafgaand door ADMININET voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door ADMININET wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd.
2. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan in geen geval leiden tot een aansprakelijkheid van ADMININET.
3. Geen enkele overeenkomst met ADMININET brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. ADMININET of haar licentiegever, afhankelijk het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de geleverde software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen

1. ADMININET draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.
2. De klant zal ADMININET telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge de registratie van een domeinnaam. Zodra ADMININET op vraag van de klant de registratie van een domeinnaam uitvoert, kan deze registratie in geen geval meer geannuleerd worden en moet de betaling van de domeinnaam door de klant gebeuren.

Artikel 7: Webhosting

1. Het hosting pakket stelt een gelimiteerde hoeveelheid diskruimte ter beschikking van de klant. Het hosting pakket stelt een gelimiteerde hoeveelheid bandbreedte en dataverkeer ter beschikking van de klant. Deze gelimiteerde hoeveelheid dataverkeer geldt per maand en de verbruikte hoeveelheid wordt terug op nul gezet bij de start van een nieuwe maand. Er kan niet meer bandbreedte, dataverkeer of diskruimte worden verbruikt dan de hoeveelheid die is toegekend bij de aankoop van het hosting pakket. Wanneer de limiet van bandbreedte en/of diskruimte zou worden bereikt kan de klant upgraden naar een hosting pakket dat meer bandbreedte of diskruimte beschikbaar stelt.
2. Het installeren of uitvoeren van software zoals bots, real-time toepassingen zoals chat, gaming servers en andere software die de servers zwaar kunnen belasten, is niet toegestaan. Indien ADMININET vaststelt dat ongeoorloofde software door een klant is geïnstalleerd of uitgevoerd, kan dit leiden tot onmiddellijke afsluiting van die account van de klant.
3. Indien een specifieke hosting account gedurende langere tijd een groot gedeelte van de processorkracht van een server gebruikt, een hoge belasting van de server veroorzaakt, een groot deel van het geheugen gebruikt, of op andere wijze de werkkracht van de server zodanig vermindert dat andere hosting accounts op de server hierdoor hinder ondervinden, behoudt ADMININET zich het recht de betreffende hosting account te blokkeren, al dan niet met voorafgaande kennisgeving.

Artikel 8: Webdesign en webontwikkeling

1. Na ondertekening van een contract voor webdesign en webontwikkeling is er een overeenkomst gesloten tussen de klant en ADMININET, waarna de klant verplicht is het werk van ADMININET volgens afspraak te honoreren. ADMININET zal een overeenkomst voor webdesign en webontwikkeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ADMININET het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het contact met deze derden zal via ADMININET verlopen. Indien zou blijken dat het contact met deze derden rechtstreeks zou verlopen tussen de klant en deze derden en/of regelingen worden getroffen die anders zijn dan overeengekomen met ADMININET, dan behoudt ADMININET zich het recht om het lopende project onmiddellijk stop te zetten en het resterende saldo van de opdracht te factureren en te innen volgens geldende algemene voorwaarden.
2. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ADMININET aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ADMININET worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ADMININET worden verstrekt, heeft ADMININET het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
3. ADMININET is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ADMININET is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door ADMININET kenbaar behoorde te zijn.
4. Het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk of op een met de klant overeengekomen termijn gestart, na aanlevering van het benodigde materiaal en na betaling van eventuele voorschotten die zijn overeengekomen. Indien het ontwerp en de ontwikkeling van de website in fases gebeurd zal de uitvoering van een volgende fase pas worden gestart na goedkeuring door de klant van de daaraan voorafgaande fase, en na betaling van eventuele voorschotten die zijn overeengekomen.
5. Indien de klant tijdens het ontwerp en de ontwikkeling bijkomende aanpassingen en/of uitbreidingen aan de website wil laten uitvoeren zal de overeenkomst na wederzijds overleg worden gewijzigd. Voor deze aanpassingen aan de website zal ADMININET naar evenredigheid moeten worden gehonoreerd. Deze aanpassingen kunnen tevens een wijziging van de opleveringstermijn tot gevolg hebben. ADMININET zal in dat geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de financiële consequenties en de nieuwe opleveringstermijn.
6. Indien overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn van een website dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk door ADMININET aan de klant worden meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van ADMININET zal de termijn voor ontwerp en ontwikkeling van de website worden verlengd met de termijn van die overmacht.
7. Bij klachten binnen de geldige termijn na de oplevering van de website zal ADMININET de gebreken verhelpen indien de betwisting gegrond is. Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
8. Na oplevering van de website dient het totale volgens de overeenkomst bepaalde bedrag, verminderd met eventuele eerder voldane voorschotten, betaald te worden. Pas na ontvangst van het totale overeengekomen bedrag zal ADMININET de website publiek bereikbaar maken op het internet, tenzij anders overeengekomen met de klant.
9. ADMININET behoudt zich het recht een vermelding met een hyperlink en/of logo met hyperlink op te nemen in de websites die het heeft ontworpen en ontwikkeld. ADMININET behoudt zich tevens het recht om in de portfolio of voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle opgeleverde websites, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met de klant.
10. ADMININET plaatst de websites die worden ontwikkeld op servers van derden. ADMININET en de klant zijn gebonden aan de voorwaarden van deze derden met betrekking tot het gebruik van diens systemen voor het hosten van websites. Bij het niet naleven van deze voorwaarden door de klant kan ADMININET beslissen de website offline te halen. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen zullen worden doorgerekend naar de klant. ADMININET is niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van deze derde.

Artikel 9: Ongeoorloofd gebruik

1. De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden diskruimte en bandbreedte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van ADMININET of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, META tags, hyperlinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door ADMININET.
2. Op eerste verzoek van ADMININET zal de klant ADMININET hiervoor vrijwaren, inclusief voor advocatenkosten, en op eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen ADMININET die hiermee verband houdt. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van ADMININET alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van ADMININET te claimen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. In geen geval is ADMININET aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. ADMININET kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het ADMININET netwerk, eventuele downtime van servers, verlies of beschadiging van data, verlies of beschadiging van backups.
2. ADMININET kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van diensten van derden waarop ADMININET beroep doet. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software, daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van ADMININET.
3. ADMININET zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met ADMININET gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van ADMININET volgens of in verband met een met ADMININET gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (exclusief installatiekosten en kosten voor registratie van domeinnamen) van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
4. ADMININET is niet aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal voor webdesign en webontwikkeling. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem aangeleverde materiaal en de op zijn website gebruikte teksten, afbeeldingen, enzovoort vrij zijn van copyright van derden.

Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens

1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt ADMININET, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door ADMININET tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat ADMININET toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.
2. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op administratie@admininet.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een mail te sturen naar administratie@admininet.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. ADMININET behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
3. ADMININET verzamelt statistieken over bezoeken aan zijn website onder de URL http://www.admininet.be en subdomeinen, met het doel de inhoud en functionaliteit van de website te evalueren. Deze gegevens worden onder geen beding overgemaakt aan derden.

Artikel 12: Communicatie

1. Alle e-mailcommunicatie tussen ADMININET en de klant verloopt via het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een geldig e-mailadres op te geven waarop hij bereikbaar is. De klant zal een wijziging van het door hem opgegeven e-mailadres onmiddellijk doorgeven aan ADMININET.
2. De klant erkent dat indien ADMININET niet beschikt over een geldig e-mailadres en hij hierdoor niet bereikbaar is, dit kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam, het blokkeren van zijn hosting account of het beëindigen van de overeenkomst met ADMININET.
3. Wijzigingen van contactgegevens van de klant zoals adressen, telefoonnummers, enzovoort moeten tijdig door de klant aan ADMININET worden meegedeeld.

Artikel 13: Varia

1. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met ADMININET voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ADMININET.
2. Indien een bepaling van een met ADMININET gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met ADMININET is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met ADMININET zal exclusief worden behandeld door de rechtbank te Turnhout.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen ADMININET en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij ADMININET of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de klant.
2. De klant verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of op andere wijze aan de klant opgelegd.
3. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADMININET de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
4. De klant zal aanduidingen van ADMININET of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
5. ADMININET staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden hieromtrent. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door ADMININET geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
6. ADMININET behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis of ontwikkelde programmatuur, documentatie, ontwerpen, enzovoort voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

ADMININET behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of uit te breiden. Deze wijzigingen gelden ook voor al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien de klant een wijziging niet wil of kan aanvaarden kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Admininet Café op Facebook
1/8/2011


Wil je op de hoogte blijven van promoties en acties, word dan lid van ons facebook Admininet Café. Als we aan 75 leden zitten, krijgt elke sympathisant een extra'tje.


Meer info ..

Schrijf je hier in op de nieuwsbrief van Admininet

We geven maandelijks gratis tips en advies over webshops & internet gebruik. Leuke en interessante koopjes van partners en eigen promoties.